Świadectwa energetyczne: szkolenia, doszkolenia, kursy wystawiania certyfikatów. Informacje dodatkowe.
Ministerstwo Infrastruktury - Informacje:
Informacje dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:
-ceny,
-miejsce i termin pierwszego egzaminu,
-terminy kolejnych egzaminów ministerialnych
-procedura egzaminacyjna,
-przykładowe pytania do części pisemnej,
-często zadawanie pytania.

Świadectwo energetyczne budynku, zgodnie z ustawą z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane, może sporządzać osoba która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
  • nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej